P P-U GOSKOM Spółka z o.o. | ul. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka +48 34 3591 175 biuro@goskom.pl

Polityka prywatności

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GOSKOM Spółka z o.o.będące właścicielem strony internetowej goskom.pl dokłada wszelkich możliwych starań, aby chronić prywatność swoich Klientów w zakresie prowadzonej przez nas działalności. Poniższa Polityka Prywatności ukazuje w jaki sposób dbamy o dane osobowe naszych Klientów.

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część strony internetowej o adresie goskom.pl dlatego odwiedzając nasz serwis akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.
W związku z powyższym przed rozpoczęciem korzystania z naszego serwisu internetowego goskom.pl zachęcamy Państwa do szczegółowego zapoznania się z Polityką Prywatności, która określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych.

1) Administrator

Administratorem danych jest:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GOSKOM Spółka z o.o.
ul. Powstańców Śl. 23
46-320 Praszka

NIP: 576-000-39-52
REGON: 150944667
KRS 0000113515
Inspektorem Ochrony Danych jest Monika Kałuża e-mail: iod@goskom.pl

2) Gromadzone Dane

Gromadzone przez PP-U GOSKOM dane osobowe obejmują informacje niezbędne do przyjmowania wiadomości tekstowych z formularza kontaktowego w zakładce kontakt. Są to pola o nazwach:
Imię i Nazwisko, telefon, e-mail, treść wiadomości.

UWAGA: podanie wszelkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wysłane informacje-zapytania.

3) Cele przetwarzania Danych i Podstawa prawna przetwarzania

W celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy, lub bezpośrednio drogą elektroniczną przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię, nazwisko, dane kontaktowe, lub inne dane, które zostaną podane dodatkowo – dobrowolnie w treści wiadomości.

W zależności od treści wiadomości może różnić się podstawa prawna przetwarzania danych.

W celu realizacji umowy, złożenia zamówienia przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (RODO).

W celu archiwalnym i dowodowym, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy dane osobowe, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

W celach podatkowych, rachunkowych przetwarzamy dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy dane na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4) czas przetwarzania

W zależności od celu przetwarzania dane osobowe będą przechowywane:

do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych,

do czasu realizacji umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń,

do czasu cofnięcia zgody,

przez okres nie krótszy niż 5 lat w przypadku dokumentacji rachunkowej, podatkowej.

5) Zabezpieczenie Danych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzania Danych, a w szczególności zabezpiecza Dane przed ich zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator nie udostępnia danych osobom nieupoważnionym, a do przetwarzania danych dopuszczane są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora.
Administrator prowadzi osobną ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania.

6) Informacje o plikach cookies

Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są plikami tekstowymi zapisywanymi i przechowywanymi w pamięci urządzenia osoby przeglądającej stronę gosom.pl. Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery, uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

Serwis internetowy goskom.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików:

a. niezbędne do przeglądania oferty,
b. umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Nadawcę wiadomości ustawień,

Przeglądający serwis internetowy goskom.pl może dokonać całkowitego wyłączenia obsługi plików cookies. W tym celu musi powinien skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony internetowej goskom.pl i jej podstron.
Uwaga: ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej goskom.pl


7) Odbiorcy danych osobowych

PP-U GOSKOM Sp. z o.o. korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe następującym odbiorcom: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, podmiotom świadczącym usługi hostingowe, podmiotom świadczącym usługi prawne, (w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania).

W przypadku, gdy okaże się to konieczne dane zostaną udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Administrator przekaże jednak zebrane dane osobowe użytkownika organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości wyłącznie na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

8) Prawa osób, których dane dotyczą:

prawo dostępu do swoich danych osobowych;

prawo do sprostowania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem.

9) Pozostałe postanowienia

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.