P. P-U. "GOSKOM" Sp. z o.o. | ul. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka +48 34 3591 175 biuro@goskom.pl

Oferty pracy

PP-U ”GOSKOM” SP. Z O.O. W PRASZCE ZATRUDNI NA STANOWISKO:

  Kierowca samochodu pow. 3,5 t, mechanik-operator

      Wymagania:

1. Uprawnienia operatora koparko-ładowarki,

2. Prawo jazdy kategorii C,

3. Świadectwo kwalifikacji zawodowej,

4. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

5. Dyspozycyjność, dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

zatrudnienie na umowę o pracę, profesjonalne szkolenia, możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie zgłoszeń (list motywacyjny oraz CV wraz z klauzulą informacyjną ) drogą elektroniczną, lub osobiście w sekretariacie przedsiębiorstwa w godz. 7.00-15.00.


PP-U ”GOSKOM” SP. Z O.O. W PRASZCE ZATRUDNI NA STANOWISKO:

ELEKTROMONTER, MONTER-KONSERWATOR SIECI WOD-KAN

Wymagania:

– wykształcenie minimum zawodowe

– uprawnienia elektryczne kategorii  „E” do 1KV

– doświadczenie na stanowisku

– dyspozycyjność, dobra organizacja pracy.

Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę, profesjonalne szkolenia, możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie zgłoszeń (CV wraz z listem motywacyjnym) drogą elektroniczną: biuro@goskom.pl, lub osobiście w sekretariacie przedsiębiorstwa w godz. 7.00-15.00.

Zgłoszenia proszę składać do dnia 31.08.2021 r.


PP-U ”GOSKOM” SP. Z O.O. W PRASZCE ZATRUDNI NA STANOWISKO:

MONTER-KONSERWATOR SIECI WOD-KAN

Wymagania:

– wykształcenie minimum zawodowe

– doświadczenie w zakresie instalacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

– dyspozycyjność, dobra organizacja pracy.

– mile widziane orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne

Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę, profesjonalne szkolenia, możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie zgłoszeń (CV wraz z listem motywacyjnym i klauzulą RODO) drogą elektroniczną, lub osobiście w sekretariacie przedsiębiorstwa w godz. 7.00-15.00.

Zgłoszenia proszę składać do dnia 31.08.2021 r.

Przy składaniu aplikacji CV proszę o opatrzenie jej klauzulą wg treści j/n:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PP-U GOSKOM Sp. z o.o. ul. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka.

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@goskom.pl

3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 4.Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art.6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Inne przekazane przez Panią/Pana dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej zgody Art. 6, ust 1, lit a RODO.

5.Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.

6.Udzielone przez Panią/Pana zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

7.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: współpracujące z Administratorem danych firmy świadczące np.: usługi informatyczne, prawne oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

8.Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres 1 roku licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokument wpłynął.

9.Ma Pani/Pan prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) do usunięcia danych osobowych;

5) do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody;

6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

KLAZUZULA ZGODY: Wyrażam zgodę/* Nie wyrażam zgody/* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania w kolejnych naborach prowadzonych przez PP-U GOSKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Praszce. Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie w CV większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzanie tych danych w celach rekrutacji.

*niepotrzebne skreślić

                                                                                                                  …………………………………………………..

                                                                                                                                    czytelny podpis

Wielkość czcionki
Kontrast