Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

PP-U GOSKOM Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z:

 1. ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 2. standardami Word Wide Web Consortium (W3C) w zakresie HTML 5, WCAG 2.1 (poziom AA) oraz Section 508,
 3. rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Niniejsza deklaracja dostępności serwisu ma zastosowanie do strony internetowej https://goskom.pl

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności, lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:
1. treść  nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów, to jest:

 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
 • mapy oraz mapy interaktywne,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:
Niniejszą deklarację sporządzono dnia 08.01.2021r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data publikacji strony internetowej: 15-12-2008r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 16-03-2021r.

Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby  wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji
Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Monika Kałuża adres poczty elektronicznej: biuro@goskom.pl  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze
W przypadku, niezadowalającej odpowiedzi, lub gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna
PP-U GOSKOM Sp. z o.o. , ul. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka

Z boku budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi jedno wejście główne, bezpośrednio z chodnika z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się biuro obsługi klienta. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toaleta znajduje się na parterze budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych, lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, jednakże dostęp do wszystkich pomieszczeń jest możliwy z pomocą pracownika.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą kontaktować się z PP-U GOSKOM w następujący sposób:

 1. wysyłając pismo  na adres: PP-U GOSKOM Sp. z o.o. ul. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka
 2. wysyłając e-maila na adres: biuro@goskom.pl
 3. wysyłając fax na numer 34 3591 175
 4. osobiście w siedzibie spółki w godzinach urzędowania.