Inwestycje ze środków zewnętrznych

Spółka przygotowuje się do realizacji poniżej wymienionych inwestycji, na których sfinansowanie stara się pozyskać fundusze zewnętrzne.

I. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW I INSTALACJI ORAZ BUDOWA NOWYCH NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY W STROJCU.

Inwestycja polega na modernizacji istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Strojec, w celu odnowienia infrastruktury, poprawy niezawodności wydobycia, automatyzacji procesu uzdatniania wody, a także zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa dostawy wody dla odbiorców oraz zmniejszenie energochłonności procesu wydobycia i dystrybucji.

Stacja Uzdatniania Wody w Strojcu została wybudowana na początku lat 70-tych i obecnie zaopatruje w wodę około 1500 mieszkańców
z miejscowości Strojec, Brzeziny, Prosna, Tokary.  

Zakres prac obejmować będzie działania takie jak:

1. Przebudowa instalacji studni głębinowej (montaż obudowy naziemnej), wymiana pompy głębinowej – studni nr 2 (eksploatowanej);

2. Przebudowa studni głębinowej nr 1 polegająca na wykonaniu renowacji konstrukcji studni metodą i zakresem dostosowanym do stanu  
    technicznego studni (montaż obudowy naziemnej), wymiana pompy głębinowej, poprzedzonych wykonaniem niezbędnych badań i
    ekspertyzy stanu technicznego studni;

3. Przebudowa istniejącego budynku SUW;

4. Wymiana instalacji uzdatniania wody głębinowej, do celów sanitarnych i zabudowa nowych urządzeń i instalacji;

5. Nowa instalacja zasilania oraz sterowania zmodernizowanym układem technologicznym, wraz z agregatem prądotwórczym oraz
    instalacją fotowoltaiczną;

6. Budowa zbiorników wody uzdatnionej z pompownią tłoczną do sieci.

Koszt inwestycji szacowany jest na około 3,8 mln zł netto

Gmina Praszka przy współpracy Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „GOSKOM” Sp. z o.o. w Praszce, złożyła wniosek na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze Gminy Praszka” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach wymienionego zadania inwestycyjnego planuje się m.in. realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów i instalacji oraz budowa nowych na terenie stacji uzdatniania wody w Strojcu”.

Planowany zakres inwestycji:
– Przebudowa instalacji studni głębinowych oraz wymiana pomp głębinowych dla obu ujęć;
– Przebudowa istniejącego budynku SUW;
– Wymiana instalacji technologicznej uzdatniania wody głębinowej do celów sanitarnych i zabudowa nowych urządzeń i instalacji m.in. zbiorników wody czystej;
– Nowa instalacja zasilania oraz sterowania zmodernizowanym układem technologicznym, wraz z agregatem prądotwórczym oraz instalacją fotowoltaiczną.

Koszt inwestycji szacowany jest na około 3,8 mln zł netto.


II. MODERNIZACJA UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY W KOWALACH
Inwestycja polega na modernizacji istniejącej ujęcia wody i stacji uzdatniania wody
w miejscowości Kowale, w celu odnowienia infrastruktury, poprawy niezawodności wydobycia, automatyzacji procesu uzdatniania wody a także zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa dostawy wody dla odbiorców oraz zmniejszenie energochłonności procesu wydobycia i dystrybucji.
Istniejąca Stacja Uzdatniania Wody w Kowalach została wybudowana na początku lat 70-tych. Ujęcie w Kowalach zaopatruje w wodę około 11000 mieszkańców
z miejscowości Praszka, Kowale Przedmość, Kik, Rosochy, Rozterk, Gana, Lachowskie, Marki, Skotnica, Kuźniczka, Kuźnica.
W 2022 r. dobowa produkcja wody wynosiła około 1500 m3/d.

Zakres prac obejmować będzie działania takie jak:
Ujęcie wód głębinowych

– Przeprowadzenie ekspertyzy, w celu ewentualnej regeneracji i przebudowy studni,
– Wymiana pomp głębinowych na nowe wyposażone w falowniki oraz przebudowa istniejących obudów studziennych wraz z wyminą zamontowanego w nich wyposażenia,
Technologia uzdatniania wody głębinowej – wyposażenie budynku SUW
– Montaż nowych filtrów ciśnieniowych DN1800 – 8 kpl.
– Zasypanie złoża w filtrach,
– Montaż nowych urządzeń: aeratory, sprężarki bezolejowe, dmuchawy, instalacje dozowania podchlorynu sodu, instalacje technologiczne, armatura, urządzenia pomiarowe i sterownicze,
Branża budowlana – prace budowlane, przebudowa budynku SUW
– Przebudowa budynku SUW polegająca na dostosowaniu obiektu do aktualnych wymogów warunków technicznych z poprawą jego funkcjonalności i estetyki.
– Częściowa rozbiórka budynku w związku z przebudową i korektą jego funkcji,
Branża budowlana – prace budowlane do wykonania w związku
z zagospodarowaniem terenu SUW
– Montaż zbiornika bezodpływego na ścieki bytowe żelbetowy o objętości V=15 m3,
– Przebudowa przykrycia zbiornika/odstojnika wód popłucznych oraz renowacja ogólnobudowlana zbiornika,
– Przebudowa obudów włazów zbiorników wody czystej,
– Zabezpieczenie zbiorników wody czystej przed infiltracją wód gruntowych od stropu zbiorników,
Sieci zewnętrzne
– Instalacje technologiczne na terenie SUW,
– Wymiana okablowania od terenu SUW do studni – wymiana przewodów zasilająco-sterujących,
– Wykonanie oświetlenia SUW oraz monitoringu wizyjnego,
Zagospodarowanie terenu
– Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie SUW,
– Wymiana ogrodzenia terenu SUW,
– Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW,
– Likwidacja zbędnych elementów zagospodarowania terenu,
Branża elektryczna i AKPiA
– Instalacje elektryczne – wymiana w zakresie niezbędnym do podłączenia nowoprojektowanych urządzeń,
– Instalacja AKPiA.
Koszt inwestycji szacowany jest na około 9,0 mln zł netto.