P P-U GOSKOM Spółka z o.o. | ul. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka +48 34 3591 175 biuro@goskom.pl

Informacje o spółce

Informacja o Spółce

 

 

 

 

 

 

HISTORIA SPÓŁKI

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GOSKOM Sp. z o. o. zostało utworzone 01.04.1983 r. jako Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zarządzeniem nr 4/83 Naczelnika Miasta i Gminy Praszka z dnia 15.03.1983 r.

Przedsiębiorstwo powstało z części Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Oleśnie obsługującej miasto Praszkę w tym: gospodarkę mieszkaniową, dystrybucję gazu bezprzewodowego, obsługę zieleni, obsługę sieci wod.-kan. z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 23 oraz od dnia 1.06.1983 r. z wydzielonych części Przedsiębiorstwa „POLMO” w Praszce, w tym: ujęcia wody, oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, sieci wod.-kan.

Do końca 1983 r. utworzona została brygada remontowo-budowlana z siedzibą przy ul. Warszawskiej w Praszce. Przedsiębiorstwo składało się z:

– zakład wodociągów i kanalizacji
– zakład gospodarki mieszkaniowej i usług komunalnych
– zakład remontowo-budowlany
– zakład transportu i sprzętu

W dniu 27.11.1991 r. Rada Miejska w Praszce uchwaliła, że PGKiM należy poddać prywatyzacji. Na podstawie powyższej Uchwały w dniu 6.12.1991 r. Zarząd Miasta i Gminy w Praszce postanowił postawić w stan likwidacji części przedsiębiorstwa obejmujące: zakład remontowo – budowlany, zakład gospodarki mieszkaniowej i usług komunalnych, a także część zakładu transportu. Likwidacja części przedsiębiorstwa została zakończona 31.12.1992 r.
W dniu 26.11.1992 r. Rada Pracownicza przedsiębiorstwa złożyła wniosek do Zarządu Miasta i Gminy w Praszce o podjęcie decyzji o likwidacji PGKiM z dniem 30.06.1993 r. w celu oddania mienia zlikwidowanego przedsiębiorstwa do obsługi Spółce utworzonej z pracowników z dniem 01.07.1993 r. Do utworzenia Spółki pracowniczej nie doszło.

W dniu 13.08.1993 r. został podpisany akt notarialny o przekształceniu PGKiM w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GOSKOM Sp. z o. o. Jednoosobowym właścicielem Spółki jest Gmina Praszka. Rejestracja Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GOSKOM Sp. z o. o. w sądzie odbyła się dnia 1.04.1994 r. Dzień ten został uznany za rozpoczęcie działalności nowej Spółki.

Spółka w tym czasie prowadziła działalność polegającą na:
– dostawie wody i odprowadzaniu ścieków
– wykonywaniu i remontach sieci oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych
– administrowaniu budynkami komunalnymi
– utrzymaniu zieleni, sprzątaniu ulic i chodników oraz odśnieżaniu
– wywozie śmieci i obsłudze wysypiska odpadów
– dystrybucji gazu propan-butan
– usłudze sprzętem budowlanym i transportowym

W dniu 02.01.2000 r. powstał Dział Mechaniczny. Podstawowym profilem działalności tego działu była obróbka wiórowa oraz ręczna korpusów aluminiowych do pneumatycznych układów hamulcowych. W dniu 22.11.2004 r. przestała pracować stara oczyszczalnia ścieków. Po wyłączeniu starej oczyszczalni funkcje oczyszczania ścieków z Gminy Praszka i Gminy Gorzów Śląski przejęła nowopowstała Oczyszczalnia Ścieków. W dniu 01.07.2006 r. zaprzestaliśmy wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Praszka oraz eksploatacji składowiska odpadów w Kowalach. Funkcje te przejęło przedsiębiorstwo Eko-Region Bełchatów na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.02.2006 r. W dniu 31.05.2007 r. sprzedano przedsiębiorstwu Energia Praszka wymiennikownię ciepła przy ul. Mickiewicza 14 w związku z budową kotłowni gazowych w Praszce.

W dniu 19.07.2011 ze względów ekonomicznych została zakończona działalność Działu Mechanicznego.

AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ I OPIS SPÓŁKI

Aktualnie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GOSKOM Sp. z o. o.  jest spółką prawa handlowego ze 100% udziałem kapitału Gminy Praszka

Nasz kapitał zakładowy wynosi obecnie 2 802 500,00 zł

Działalnością podstawową Spółki jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Praszka.

Ponadto nasze Przedsiębiorstwo realizuje działalność gospodarczą polegającą na:

 1. –  Zarządzaniu w imieniu Gminy Praszka nieruchomościami, mieszkaniami i oraz budynkami i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy  
     Praszka
 2. –  Świadczeniu usług utrzymania czystości i porządku, a także utrzymania zieleni na terenie gminy Praszka
 3. –  Świadczeniu usług zimowego utrzymania ulic, chodników parkingów i placów na terenie gminy Praszka
 4. –  Wywozie nieczystości płynnych z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków
 5. –  Wykonaniu, remontach i udrażnianiu sieci wodno – kanalizacyjnych
 6. –  Wykonywaniu indywidualnych instalacji i przyłączy wodno – kanalizacyjnych
 7. –  Eksploatacji i nadzorowaniu pracy przepompowni ścieków oraz lokalnych przydomowych oczyszczalni ścieków

Zarządzamy następującą infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną:

 1. –  2 stacjami uzdatniania wody wraz z ujęciami wody wyposażonymi w 6 studni głębinowych
 2. –  1 główną przepompownią ścieków
 3. –  24 lokalnymi przepompowniami ścieków
 4. –  1 stacją podnoszenia ciśnienia wody
 5. –  123,2 km sieci wodociągowej
 6. –  61,7 km sieci kanalizacji sanitarnej

Aktualnie zatrudniamy 37 wykwalifikowanych pracowników oraz dysponujemy profesjonalnymi pojazdami specjalistycznymi, sprzętem budowlanym i narzędziami, a także posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do prowadzenia naszej działalności.  

Ponadto angażujemy się w działalność na rzecz pomocy różnym instytucjom i organizacjom o charakterze społecznym i kulturalnym. Wspomagamy materialnie przedszkola, szkoły, stowarzyszenia oraz podmioty zajmujące się pomocą osobom potrzebującym i osobom z niepełnosprawnościami.

Bierzemy również udział w organizacji cyklicznych imprez plenerowych odbywających się na terenie gminy Praszka, m.in. Dni Praszki i Kiermasze Świąteczne.