P P-U GOSKOM Spółka z o.o. | ul. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka +48 34 3591 175 biuro@goskom.pl

Historia

Rozwój Przedsiębiorstwa w latach 1983 – 2020

PPU „GOSKOM” Sp. z o. o. zostało utworzone 1.04.1983 r. jako Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zarządzeniem nr 4/83 Naczelnika Miasta i Gminy Praszka z dnia 15.03.1983 r.

Przedsiębiorstwo powstało z części Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Oleśnie obsługującej miasto Praszkę w tym: gospodarkę mieszkaniową, dystrybucję gazu bezprzewodowego, obsługę zieleni, obsługę sieci wod-kan. z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 23 oraz od dnia 1.06.1983 r. z wydzielonych części Przedsiębiorstwa „POLMO” w Praszce, w tym: ujęcia wody, oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, sieci wod-kan.

 

Do końca 1983 r. utworzona została brygada remontowo-budowlana z siedzibą przy ul. Warszawskiej w Praszce. Przedsiębiorstwo składało się z:
– zakład wodociągów i kanalizacji
– zakład gospodarki mieszkaniowej i usług komunalnych
– zakład remontowo-budowlany
– zakład transportu i sprzętu

W dniu 27.11.1991 r. Rada Miejska w Praszce uchwaliła, że PGKiM należy poddać prywatyzacji. Na podstawie powyższej Uchwały w dniu 6.12.1991 r. Zarząd Miasta i Gminy w Praszce postanowił postawić w stan likwidacji części przedsiębiorstwa obejmujące: zakład remontowo – budowlany, zakład gospodarki mieszkaniowej i usług komunalnych, a także część zakładu transportu. Likwidacja części przedsiębiorstwa została zakończona 31.12.1992 r. W dniu 26.11.1992 r. Rada Pracownicza przedsiębiorstwa złożyła wniosek do Zarządu Miasta i Gminy w Praszce o podjęcie decyzji o likwidacji PGKiM z dniem 30.06.1993 r. w celu oddania mienia zlikwidowanego przedsiębiorstwa do obsługi Spółce utworzonej z pracowników z dniem 1.07.1993 r. Do utworzenia Spółki pracowniczej nie doszło.

W dniu 13.08.1993 r. został podpisany akt notarialny o przekształceniu PGKiM w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GOSKOM Sp. z o. o. Jednoosobowym właścicielem Spółki jest Gmina Praszka. Rejestracja Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GOSKOM Sp. z o. o. w sądzie odbyła się dnia 1.04.1994 r. Dzień ten został uznany za rozpoczęcie działalności nowej Spółki.

Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności budowlanej, handlowej i usługowej w tym:
– dostawa wody i odprowadzanie ścieków
– wykonywanie i remont sieci oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych
– ciepłownictwo
– administrowanie budynkami komunalnymi
– utrzymanie zieleni, sprzątanie ulic i chodników oraz odśnieżanie
– wywóz śmieci i obsługa wysypiska odpadów
– dystrybucja gazu propan-butan
– usługi sprzętem budowlanym i transportowym
– obróbka ręczna odlewów aluminiowych i cynkowych
– obróbka mechaniczna odlewów, detali i korpusów.

W dniu 2.01.2000 r. powstał Dział Mechaniczny. Podstawowym profilem działalności tego działu była obróbka wiórowa oraz ręczna korpusów aluminiowych do pneumatycznych układów hamulcowych. W dniu 22.11.2004 r. przestała pracować stara oczyszczalnia ścieków. Po wyłączeniu starej oczyszczalni funkcje oczyszczania ścieków z Gminy Praszka i Gminy Gorzów Śląski przejęła nowopowstała Oczyszczalnia Ścieków. W dniu 1.07.2006 r. zaprzestaliśmy wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Praszka, oraz eksploatacji składowiska odpadów w Kowalach. Funkcje te przejęło przedsiębiorstwo Eko-Region Bełchatów na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.02.2006 r. W dniu 31.05.2007 r. sprzedano przedsiębiorstwu Energia Praszka wymiennikownię ciepła przy ul. Mickiewicza 14 w związku z budową kotłowni gazowych w Praszce. W dniu 19.07.2011 ze względów ekonomicznych została zakończona działalność Działu Mechanicznego.

  1. Aktualnie z nową strategią, kierunkiem działania Spółki są:
    Nadzór i eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
  2. Pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody.
  3. Udrażnianie kanalizacji.
  4. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych.
  5. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi.
  6. Świadczenie usług komunalnych w zakresie utrzymania czystości i porządku, zieleni oraz odśnieżania dróg na terenie gminy Praszka.

Informacja

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „GOSKOM” Sp. z o.o. w Praszce informuje, że od dnia 01.04.2022 r. ulega zmianie cennik wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą. Aby zachęcić Państwa do korzystania z usług naszego Przedsiębiorstwa, proponujemy rabaty dla stałych klientów. Szczegóły znajdziecie Państwo w Regulaminie wywozu nieczystości płynnych.

Jednocześnie informujemy o zmianie cen wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (szamb) dla firm i jednostek publicznych, które obowiązują od 01.04.2022 r. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi Cennikami i Regulaminem oraz do korzystania z usług naszej Spółki.

   
Holler Box