P P-U GOSKOM Spółka z o.o. | ul. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka +48 34 3591 175 biuro@goskom.pl

Działalność firmy

Nasza działalność

It Solution

Wodociągi i kanalizacja

Dział wodociągów i kanalizacji zajmuje się wydobyciem, uzdatnianiem i dystrybucją wody.
– utrzymuje w sprawności Ujęcia Wody, studnie, sieci i przyłącza wodociągowe,
– utrzymuje w sprawności przepompownie, sieci i przyłącza kanalizacyjne,
– obsługuje w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków zarówno odbiorców indywidualnych jak i    
  zbiorowych,
– eksploatuje i nadzoruje  pracę przepompowni ścieków oraz lokalnych przydomowych
  oczyszczalni ścieków,                                                                                                                                       – wykonuje instalacje i przyłącza wodno-kanalizacyjne.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków do ściągnięcia (plik PDF)

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Dział Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych świadczy usługi komunalne w zakresie administrowania budynkami komunalnymi oraz utrzymania czystości i zieleni na obszarze miasta Praszka.

Zakres usług obejmuje:

– utrzymanie czystości na jezdniach ulic i chodnikach,
– utrzymanie czystości na terenach komunalnych,
– wywóz nieczystości z koszy ulicznych i terenów komunalnych,
– utrzymanie zieleni w mieście,
– zimowe utrzymanie ulic w mieście (odśnieżanie, uszarstnianie i inne wraz z materiałem),
– dokonywanie przeglądów stanu czystości, warunków bezpieczeństwa i przejezdności ulic i chodników oraz niezwłoczne usuwanie istniejących nieprawidłowości.
– zarządzanie budynkami mieszkalnymi

Transport i Logistyka

Dział utrzymuje w sprawności pojazdy oraz sprzęt do prac zimowych, robót budowlanych oraz robót związanych z profilem działalności firmy.