INFORMACJA

21 stycznia 2022

dot. Nieczystości ciekłych, zbiorników bezodpływowych („szambo”) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

PP-U GOSKOM Sp. z o.o. przypomina, że zgodnie z Uchwałą nr 214/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 września 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka

 1. 1) Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości przez podmiot uprawniony z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika   
  wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód
  podziemnych, jednak nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące.
 2. 2) Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników przydomowych
  oczyszczalni ścieków powinna być zgodna z wytycznymi wynikającymi z instrukcji eksploatacji urządzenia.
 3. 3) Lokalizacja zbiornika bezodpływowego na terenie nieruchomości powinna zapewnić bezpośredni dojazd do niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych.

Ponadto przypominamy, iż na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadania rachunków potwierdzających realizację umowy zawartej z przedsiębiorcą  prowadzącym działalność w zakresie wywozu nieczystości ciekłych. Obowiązek ten wynika z Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zachęcamy Państwa do zawierania powyższych umów z naszym Przedsiębiorstwem.

Cennik usług:

 • Wywóz nieczystości bytowych – 37,00 zł. netto/m³
 • Wywóz nieczystości przemysłowych – 40,00 zł. netto/m³
 • Wywóz nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków – 63,00 zł. netto / m³- do 15 km 68,00 zł. netto / m³ – powyżej 15 km

Wynajęcie beczki minimum 2m³.

Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.

 

Informacja

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „GOSKOM” Sp. z o.o. w Praszce informuje, że od dnia 01.04.2022 r. ulega zmianie cennik wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą. Aby zachęcić Państwa do korzystania z usług naszego Przedsiębiorstwa, proponujemy rabaty dla stałych klientów. Szczegóły znajdziecie Państwo w Regulaminie wywozu nieczystości płynnych.

Jednocześnie informujemy o zmianie cen wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (szamb) dla firm i jednostek publicznych, które obowiązują od 01.04.2022 r. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi Cennikami i Regulaminem oraz do korzystania z usług naszej Spółki.

   
Holler Box