P. P-U. "GOSKOM" Sp. z o.o. | ul. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka +48 34 3591 175 biuro@goskom.pl

Ważna Informacja!

16 lipca 2021

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Goskom Sp. z o.o. przypomina,

o zakazie odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej

Przepis art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 2028 z póź. zm.) stanowi, iż: „ Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”

W przypadku wprowadzania wód opadowych do systemu miejskiej kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art.28, ust. 4a cyt. wyżej ustawy tj. grzywna do kwoty 10000 zł.

Mając powyższe na uwadze, wzywamy właścicieli posesji, z których wody deszczowe odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do usunięcia niezwłocznie istniejących nieprawidłowości. 

Jednocześnie informujemy, iż w najbliższym czasie w związku z przypadkami zalewania nieruchomości prowadzone będą kontrole przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Praszka.

Wielkość czcionki
Kontrast